آینه تاریخ اسلام: یادی از دوست مورخ دکتر آئینه وند؛ ...