نصرتی: بازی با راه‌آهن سخت نیست، حساس است/ وعده پاداش به ما نداده اند