وزارت ورزش در واگذاری استقلال و پرسپولیس نقشی ندارد