وصول 4 هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در سال 93