دفترچه ضوابط معماری اسلامی تا پایان سال تکمیل می شود