بخشی از زیرساختهای مهران تا اربعین امسال تکمیل شوند