شورای شهر مشگین شهر پیشرفت پروژه های گردشگری را رصد می کند