روحانی: حکومت تازه‌کار سعودی مسائل سیاسی منطقه و جهان را نمی‌فهمد و می‌خواهد خود را نشان دهد