ابتکار: بنظرما بنزین پتروشیمی‌ها آلوده است؛ نماینده‌ها می‌توانند نظر خودشان را بدهند