برگزاری اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی در آکادمی ملی المپیک