کری: پایان جنگ جهانی دوم به صلح و آسایش در جهان منجر شد