در دین تأکید شده که کسی در کاری که به او مربوط نیست وارد نشود