با حضور ستارگان سینما/ عواید فروش پیراهن پرسپولیس به انجمن حمایت از بیماران مبتلا به دیستروفی اهدا ش