بازتاب درگذشت کشتی نویس باسابقه ایرانی در تارنمای اتحادیه جهانی کشتی