مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره هنرهای دیجیتال و همراه تبریز تمدید شد