پارسال بیش از7/5میلیارد ریال زکات در سرپل ذهاب جمع آوری شد