نوبخت:فرهنگ غرب در عصر حاضر 180 میلیون انسان را پاره پاره کرد