فرمایشات رهبری حکم فرمان را دارد/تشکیل کارگروه ویژه برای اجرای فرامین رهبری