تبعيض براي فرهنگيان امري قبيح است و بايد هرچه سريع برطرف شود