مسئول جدید هیات ممیزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان معرفی شد