مخالفت شورای شهر اصفهان با افزایش تعداد مراکز بازار روز کوثر