هفته شیراز باشکوه نبود/ اجرای برنامه های سطحی و بدون خلاقیت