کتابخانه نابینایان در خراسان رضوی راه‌اندازی می‌شود