با موقوفات، می‌توان حوزه‌های علمیه را از دیگر بودجه‌ها بی‌نیاز کرد