درخواست بارزانی از واشنگتن برای تجهیز کردها به سلاح