تندگویان: نظر شورای شهر تخریب ساختمان در حال ساخت در میدان سپاه است