طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی هندبال در کرمان آغاز شد