شیر خام مازاد در قالب یارانه در اختیار مردم قرار گیرد