شاخصه اکران فیلم های خارجی در ایران عدم منافات با ارزش های اسلامی است