معلولان فعال حوزه تعاونی می توانند وام های کم بهره بگیرند