آمریکا برای فرار از شکست های پیاپی در فلسطین، سوریه و یمن نیازمند به نتیجه مذاکرات است