اصناف کرمانشاهی که در نظارت ضعیف عمل کنند عزل می شوند