پياده‌سازی سيستم رتبه‌بندی و تعيين ظرفيت باربری پل‌های بزرگ