استفاده از فناوری‌های نوین صنعت بتن در ساخت وسازها از اهداف برگزاری این مسابقات