اینکه می‌گویید دولت برنامه‌ای برای اقتصاد ندارد، اشتباه است