با ترجمه دو كتاب از «ماريو پوزو» (خالق پدرخوانده) و «ريموند چندلر» در نمايشگاه كتاب