رسایی: قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری استقلال و پرسپولیس جای کار بیشتری دارد