استانداردسازی و مالکیت فکر پایه های اساسی در اقتصاد دانش بنیان هستند