دلالی نظامی سیاستمداران غرب در وضعیت بحرانی خاورمیانه