وزیر اقتصاد برای پاسخ به سؤال ۱۶ نماینده به مجلس می‌رود