ثبت تخلف ورود به محدوده زوج و فرد از 200 هزار تخلف به صد هزار تخلف کاهش یافته است