افشارزاده هنوز به ایران بازنگشته است/ همچنان از پول خبری نیست