رئیس جمهور: عربستان در یمن مرتکب خطای استراتژیک شده است