فیدل کاسترو: روسیه و چین سپر قدرتمند صلح جهانی هستند