خمیر مرغ ماده اولیه خام،فاسد شدنی و پرخطر/سلامت مردم اولویت تولیدکنندگان باشد