فیلم‌هایی از ۵۲ کشور متقاضی حضور در جشنواره شهر شدند