اعلام آمادگی عباس برای بازگشت به میز مذاکرات صلح خاورمیانه