انتقاد رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی از برقراری پیمان‌های پولی دو جانبه