برگزاری گردهمایی کارشناسان حوزه امور خواهران دبیرخانه های کانون های مساجد