دبیر شورای هماهنگی صنایع همگن: همکاری خودروسازان با چینی‌ها در شرایط پساتحریم به زیان آنهاست